එහෙම වැඩ කරන්න පුළුවන් අමුතු වැඩ කරපු, අමුතු දේවල් සිද්ධවුන, ගුවන් ගමනක් අතර තුර වැඩිම බියර් කෑන් ප්‍රමාණයක් හිස් කළ ගිනස් වාර්තාව එකල හෙබවූ ඕස්ට්‍රේලියාවට  වේග පන්දු යැවූ මර්වින් හියුස්ට මිසක් වෙන කාටද ? ඒක වුනේ මෙහෙමයි.. ඔන්න ඕස්ට්‍රේලියාවත් බටහිර ඉන්දීය කොදෙව්...